• آقای فرشید موسوی پورمهرام – رئیس هیئت مدیره – لیسانس مدیریت دولتی
  • آقای سید فرهود موسوی پورمهرام – مدیرعامل – فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی
  • خانم سارا وثوق یزدانی – نائب رئیس هیئت مدیره و معاونت تحقیق و توسعه – فوق لیسانس فیزیک اتمی
  • آقای دکتر جعفر عطار – مشاور شیمی واحد تحقیق و توسعه – دکترای شیمی
  • خانم فرنوش موسوی پورمهرام – معاونت بازرگانی و توسعه بازار – فوق لیسانس زبان انگلیسی
  • آقای علی جلیل فر – مشاورفروش – لیسانس زمین شناسی