روش اجرای عایق رطوبتی

برای اختلاط بهتر دو جزء پودری و مایع عایق رطوبتی میبایست از میکسر برقی استفاده نمود