قبل از اجرای عایق رطوبتی MCI میبایست نسبت به تمیزکاری سطح اقدام نمود.